Senin de Bir Kovanın Olsun!

SENİN DE BİR KOVANIN OLSUN

Bir Çevre ve Arı Koruma Derneği Projesi

Çevre ve Arı Koruma Derneği-ÇARIK, ‘doğa ile uyum içinde bir toplum’ anlayışını savunan ve gerçekleşmesi için çalışan bir dernektir. Sağlıklı bir arı varlığının sağlıklı doğanın doğrudan göstergesi olduğu bilincinden hareketle; doğal, yerel ve sürdürülebilir bir arıcılık tarzı oluşturmak, arıcıları bu tarzda arıcılık yapmaları konusunda bilinçlendirmek, arıcılığı diğer tarımsal üretimlerle, balıkçılık ve turizm gibi geçim kaynakları ile entegrasyonunu sağlamak ilk hedefidir.

Varolan Durum

Günümüzde sürdürülen endüstriyel arıcılık, diğer hayvancılık ve tarım üretimlerinde olduğu gibi tek geçim kaynağı şeklinde yapılmakta, üretici kaderini tamamen bu üretime bağlamaktadır. Bu durumda kazanamamak aç kalmak anlamını taşımaktadır. Kazanmak için de kimyasal maddeler, antibiyotikler ve arının bal yapacağı dönemde bile şeker, mısır şurubu gibi katkılar kullanmak kaçınılmaz olmaktadır. Arıcılık sektöründe arıcılar, toptancı ve tekelleşmiş büyük şirketlerin dayattığı koşulları ve fiatı örgütlü olmadıkları için kabul etmek zorunda kalmakta, sektörü denetleyen büyük firmaların ‘işçisi’ olmaktadırlar. Hem de sigortası, güvencesi, firma için hiç bir riski olmayan işçiler. Tüketicinin ödediği fiyatın ancak dörtte biri üreticiye gitmektedir.

Bal üretimi iklime, diğer doğa koşullarına fazlasıyla bağımlıdır. Üretimin düşük olduğu yıllarda merdiven altında arısız bal üretilmekte, bu koşullar iyi balı anlamsız hale getirmekte, üretici kaliteli bal üretse dahi piyasadan karşılığını alamamaktadır. Bunların yanısıra yerel ve doğal bir üretim özelliğinden koparılmış olan arıcılık sürdürülebilirliğini yitirme tehdidi altındadır. Taşımacı endüstriyel arıcılık modelinde, arıların genetik yapısı karışmakta, hastalıklar taşınıp yaygınlaşmakta, dışarı giden arıcılar için gittikleri yerin doğal ortamı bal elde etmenin dışında önem taşımamaktadır. Bu durumda çevre koruma bilinci de oluşmamaktadır.

Ne Yapmalı

Derneğimiz Muğla ilinde SENİN DE BİR KOVANIN OLSUN adını verdiği bir proje yürüterek, bölgede arıcılığın geliştirilmesi, kovan başına bal verimi ve kalitesinin artırılması, yöre halkının yerleşik, diğer geçim kaynaklarıyla entegre ve sürdürülebilir arıcılığa özendirilerek gelirlerinin artırılması, proje ortağı kişi ve kurumların kaliteli, doğal bal tüketmelerinin sağlanması, üretici ve tüketici arasında dolaysız bir bağ kurarak; çevre dostu ekolojik üretimin, ekolojik bilinç ve duyarlılığın artırılmasını amaçlamaktadır.

Tesbitimize göre, arıcılar iki temel konuda dış desteğe ihtiyaç duymaktadırlar; eğitim ve pazarlama. Koloni ve arılık yönetimi, ana arı ve arı sütü üretimi, yerel marka yaratma ve sürdürme yöntemleri konularındaki eğitimlerin yanısıra, doğrudan pazarlama ağları kurma konusundaki destek derneğimiz tarafından verilecektir.

Dernek kurucularının da içinde olduğu bir ekip tarafından yürütülen ve tamamlanan SGP Türkiye/Comdeks ‘Çam Balımız Yok Olmasın’ projesinde başlattığımız ve halen de sürdürdüğümüz ilk uygulamanın tecrübesinden yararlandık. Bu projede eş-finansman olarak 32 kişinin destek sağladığı 32 adet proje kovanında arıcılık yaptık. 2015 yılında bu kişilere 10’ar kilo bal verdik, 20’şer kilo daha bal borcumuz var. Dernek arılığında kovanlara bakmaya devam ediyoruz.

Dernek olarak ‘Senin de Bir Kovanın Olsun’ projesini hayata geçiriyoruz.

Proje Konusu:

Proje bölgesinde arıcılığın geliştirilmesi, kovan başına bal verimi ve kalitesinin artırılması, yöre halkının yerel, yerleşik, entegre ve sürdürülebilir arıcılığa özendirilerek alternatif gelir kaynaklarının güçlendirilmesi, proje ortağı kişi ve kurumların kaliteli ve doğal bal tüketmelerinin sağlanması. Üreticiler ve tüketiciler arasında dolaysız bir bağ kurarak; doğal, çevre dostu ve ekolojik üretim konusunda bilincin ve duyarlılığın artırılması.

Proje Ortağı:

Proje ortakları, projeye destek ve katkı sağlamak, sağlıklı ve kaliteli bal tüketmek amacıyla arılı koloni sahibi olabilmek için kovan başına 750 TL ödeyerek projeye dahil olabileceklerdir. Bu bedel karşılığında katılımcıya yeni ana arısı olan yeni bir kovan tahsis edilecektir. Kovanların üzerine katılımcının adı yazılacak, hangi arılıkta olduğu ve arılığın yeri katılımcıya bildirilecektir.

Katılım bedeli ‘Çevre ve Arı Koruma Derneği İktisadi İşletmesi’nin, İş Bankası Muğla Şubesi TR11 0006 4000 0013 6001 4817 66 IBAN No’lu hesabına yatırılabilecektir. Bilgi/Açıklama bölümünde, katılımcının Adı, Soyadı varsa Kuruluşu ve ‘Kovanın Olsun Projesine Katılım Payı’ ibaresi yer almalıdır. Proje Ortakları ile Çevre ve Arı Koruma Derneği ‐ ÇARIK arasında proje Katılım Sözleşmesi imzalanacak ve proje süresi sonunda Katılım Sertifikası verilecektir. Ticari olarak ise, yasal ve mali kurallara uygun olarak tedarikçi ile tüketici arasında ön ödemeli uzaktan ticaret sözleşmesi yapılacaktır.

Proje Tanımı:

Bu proje ile; proje ortağı kişi ve kurumlar adına ‘yerinde, karşılıklı, yaygın ve sürekli bir eğitim’ modeli oluşturacak şekilde ve bir ‘uygulamalı eğitim projesi’ biçiminde, ‘eğitim kovanları’ndan oluşan ‘örnek arılıklar’ arılıklar oluşturulacak, bu arılıklarda model arıcılık ve bal üretimi yapılacak, proje süresi boyunca proje ortaklarına her yıl 10’ar kg süzme bal verilecektir. Proje, doğal bal üretimini ve bal üretiminin yanısıra arıcılığın sürdürülebilirliği esas aldığından iklim ve çevre koşulları nedeniyle bal veriminin düşük olduğu yıllarda bu miktar daha az olabilecektir. Eksik kalan miktar ertesi yıl verilecek, bunun da olanaklı olmadığı durumda toplam miktar dördüncü yıl tamamlanacaktır. Yine eğer istenirse, bal yerine aynı tutar karşılığı kadar arı sütü, polen ya da propolis gibi arı ürünleri istenebilecektir.

Ballar hangi proje arılığında üretildiğini gösteren bir barkodla işaretlenecek ve her parti MSKÜ Gıda Analiz laboratuarında analiz ettirilecektir. Ballar tesim edilirken bu analiz raporu da birlikte verilecektir. Böylece hem ortaklar kaliteli ve güvenilir bal tüketecekler, hem de arıcılığın sürdürülebilirliğine katkıda bulunacaklardır. Kovanlar, Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği – MAYBİR’e ve İktisadi İşletme de Tarım Bakanlığı Arıcı Kayıt Sistemi – AKS’ye kayıtlı olacaktır.

Proje ortaklarından, arıcılığa ayrıca ilgi duyanlara veya arıcılık bilgisi edinmek isteyenlere, proje arılıklarında eğitim ve paylaşım gezileri düzenlenecektir. Bu gezilerde istenirse bal hasadına da katılabileceklerdir. Arılıklar ve kovanlar, proje ortaklarına özel olacak, üzerlerinde ÇARIK’la birlikte katılımcının da bilgileri yer alacak, katılımcı kovanıyla ilgili tüm süreci internet sitemizde ve sosyal medyada takip edebilecektir.

Proje Sonucu:

Proje süresi olan 3 yılın sonunda kovanlar derneğin mülkiyetine geçecek ve derneğin amaçları doğrultusunda işletilmeye devam edilecektir. Böylece, hem yeni arıcılar yetiştirilecek, hem de ‘araştırma ve eğitim arılıkları’ sürdürülmüş olacaktır. Yine tüm süreç ortaklarla paylaşılacaktır. Proje ortakları isterlerse bu arılıklardan bal ve diğer arı ürünlerini temin etmeye devam edebileceklerdir.

İrtibat:

Şamil Tuncay BEŞTOY – 532 451 5440

Çevre ve Arı Koruma Derneği İktisadi İşletmesi

İş Bankası Muğla Şubesi – IBAN: TR11 0006 4000 0013 6001 4817 66

carik.org.tr – e-posta: bilgi@carik.org.tr