Senin de Bir Kovanın Olsun!

SENİN DE BİR KOVANIN OLSUN

Bir Çevre ve Arı Koruma Derneği Projesi

Çevre ve Arı Koruma Derneği – ÇARIK, doğayla uyum içinde bir toplum anlayışını savunur. Geleneksel ve bilimsel üretim yöntemlerinin uyum içinde birbirini desteklediği üretim ve yaşam birlikleri önerir. Arıların varlığı doğanın bir denge ve uyum içinde işlediğinin doğrudan göstergesidir. Bu dengeyle uyumlu doğal, yerel, bütüncül ve sürdürülebilir bir arıcılık tarzı oluşturmayı amaçlar. Arıcıları bu tarzda arıcılık yapmaları konusunda bilinçlendirir. Arıcılığın diğer tarımsal üretim alanlarıyla ve turizm gibi geçim kaynakları ile bütünleşmesini sağlayacak çözümler üretir.

Varolan Durum

Günümüzde sürdürülen haliyle endüstriyel arıcılık; diğer tarımsal üretim alanlarında olduğu gibi, tek tip üretim ve geçim kaynağı şeklinde yapılmaktadır. Arıcı kaderini tamamen tek bir ürüne, bala bağlamaktadır. Bu tek ürünü yeterli miktarda üretememek aç kalmak anlamına gelmektedir. Üretim sürecinin asıl hedefi elde edilecek balın miktarıdır. Ürünün kalitesi ve nasıl üretildiği artık önemini yitirmiştir.

Arıcılar, tekelleşmiş büyük toptancı ve paketleyici şirketlerin dayattığı koşulları ve fiyatı kabul etmek zorunda kalmaktadırlar. Sektörü kontrol eden bu büyük firmaların ‘işçisi’ durumundadırlar. Hem de firma için hiç bir riski olmayan işçiler. Tüketicinin bala ödediği fiyatın ancak dörtte biri gerçek üreticiye gitmektedir.

Bal üretimi doğa koşullarına fazlasıyla bağımlıdır. Her yıl aynı miktarda bal elde etmenin bir garantisi yoktur. Üretimin düşük olduğu yıllarda hedeflenen miktara ulaşmak için başka yöntemler kullanılmaktadır. Bu yöntemler sağlıklı ve kaliteli balı anlamsız hale getirmekte, üretici kaliteli bal üretse dahi piyasadan karşılığını alamamaktadır.

Yerel ve doğal bir üretim özelliğinden koparılmış olan arıcılık sürdürülebilirliğini yitirme tehdidi altındadır. Ülkemizdeki diğer tüm tarımsal üretim alanlarında olduğu gibi, kitle tüketimine yönelik, tamamen endüstrileşmiş üretime geçiş sürecindedir. Endüstriyel arıcılık modelinde, arıcılar için bulundukları doğal ortam bal elde etmenin dışında bir önem taşımamaktadır. Bu durumda çevre koruma bilinci de oluşmamaktadır.

Ne Yapmalı

Bu olumsuz duruma karşın, arıcılık geleneksel ve doğal yöntemlerden tamamen kopmamıştır. Küçük aile işletmeleri halinde yapılmaktadır. Geleneksel bilgi henüz kaybolmamıştır. Arıcılar, piyasa ve pazarlama baskısından kurtulduklarında sağlıklı ve kaliteli bal üretecek bilgi birikimine sahiplerdir.

İki temel konuda dış desteğe ihtiyaç duymaktadırlar; eğitim ve pazarlama. Bilimsel bilgi ve yöntemlerin paylaşılacağı, koloni ve arılık yönetimi, kaliteli bal ve diğer arı ürünleri üretimi, yerel marka yaratma ve sürdürme yöntemleri konularındaki eğitimlerin yanı sıra, doğrudan pazarlama ağları kurma konusundaki destek derneğimiz aracılığıyla verilecektir.

Bu süreçte sadece üreticilere değil tüketicilere de sorumluluk ve görevler düşmektedir. Sağlıklı, kaliteli ve doğru beslenme ürünleri söz konusu olduğunda; ürünün kalitesiyle miktarı arasında ters, maliyeti ve fiyatıyla düz bir orantı vardır. Kaliteli ve sağlıklı bir ürün için her zaman daha fazla emek, zaman ve malzeme harcanmıştır. Bu maliyet uygun bir fiyatla dengelenmedikçe ve yeterli bir talep oluşmadıkça, üreticinin ürününün kalitesini düşürmesi kaçınılmazdır.

Tüketiciler de, doğayla uyum içinde ve sürdürülebilir bir üretimi desteklemek için, ekonomik güçleri çerçevesinde doğru besini ve doğru üreticiyi bulmaya çalışmalıdırlar. Doğru besin üretimi doğayla tamamen iç içe bir süreçtir; tüketiciler olarak bu sürecin mümkün olduğunca içinde olmamız, ürünle ve üreticiyle doğrudan ilişkiler kurmamız çok önemlidir. Bu çaba, sadece bugün ve sadece kendimize değil, yarınlarımıza ve çocuklarımıza da yaşanabilir bir dünya yaratmak ve bırakmak için gereklidir.

Dernek olarak ‘Senin de Bir Kovanın Olsun’ projesini hayata geçiriyoruz.

Proje Konusu:

Proje; arıcıları sağlıklı ve kaliteli bal ve arı ürünleri üretmeleri için destekleyecektir. Doğal, yerel, bütüncül ve sürdürülebilir bir arıcılık modeli oluşturacaktır. Proje ortağı kişilerin kaliteli, doğal bal ve arı ürünleri tüketmelerini sağlayacaktır. Üretici ve tüketici arasında dolaysız bir bağ kuracaktır. Çevre bilinci ve duyarlılığının artırılmasını amaçlamaktadır.

Proje Ortağı:

Proje temelde bir ‘Ön Ödemeli Topluluk Destekli Tarım’ uygulaması olacaktır. Ve ‘Katılımcı Onay Sistemi’ olarak yürütülecektir. Katılım üç ana şekilde olabilecektir.

1- Projeye bir sözleşme imzalayarak dahil olan proje arıcılarından birinin arılığında bir kovan ‘sahibi’ olarak:

Proje ortakları, projeye destek ve katkı sağlamak, sağlıklı ve kaliteli bal tüketmek amacıyla arılı koloni sahibi olabilmek için, kovan başına her yıl için 350 TL ödeyerek projeye dahil olabileceklerdir. Katılımcılar, bu bedel karşılığında 10 kilo süzme çam balı alacaklardır.

Proje ortakları destek ve katkılarını daha etkin kılmak için üç yıllık sabit fiyatlı bir katılım yapabilirler. Bu katılım payı, 2020, 2021 ve 2022 yılları için toplam 1000 TL.’dir. Bu bedel karşılığında katılımcılar her yıl 10 kilo olmak üzere toplamda 30 kilo süzme çambalı alacaklardır.

Katılımcılar, Derneğimizle sözleşmeli arıcılarımızın ürettikleri çambalı dışındaki ballara da ortak olabilirler. Üreticilerimiz, kekik, hayıt, keçiboynuzu, geven, püren gibi monofloral ballar da üretmektedir. Bu ballara üç yıllık katılım bedeli olan 1000 TL. karşılığında katılımcılar; hayıt, geven ve keçiboynuzu için yılda 6 kilo olmak üzere toplamda 18 kilo, kekik ve püren için yılda 3 kilo olmak üzere toplamda 9 kilo bal alacaklardır.

Bu bedel karşılığında katılımcılara yeni ana arısı olan yeni bir koloni tahsis edilecektir. Kovanların üzerine katılımcıların adı yazılacak, hangi arılıkta olduğu ve arılığın yeri katılımcılara bildirilecektir.

Proje Tanımı:

Bu proje ile; proje ortağı kişi ve kurumlar adına ‘yerinde, karşılıklı, yaygın ve sürekli bir eğitim’ modeli oluşturacak şekilde ve bir ‘uygulamalı eğitim projesi’ biçiminde, ‘eğitim kovanları’ndan oluşan ‘örnek arılıklar’ arılıklar oluşturulacak, bu arılıklarda model arıcılık ve bal üretimi yapılacak, yerel arıcılar eğitilecektir. Böylece, hem yeni arıcılar yetiştirilecek, hem de ‘araştırma ve eğitim arılıkları’ sürdürülmüş olacaktır. Yine tüm süreç ortaklarla paylaşılacaktır. Proje ortakları isterlerse bu arılıklardan bal ve diğer arı ürünlerini temin etmeye devam edebileceklerdir.

2- Proje katılımcıları kilo ile bal almayı tercih edebilirler.

Bu durumda her yılın ilk üç ayı içinde yıl sonu alacakları balın toplam bedelini peşin olarak kilo bazında ödeyecekler ve bu bedel almak istedikleri bal cinsine göre her yıl başı ayrıca duyurulacak. Projenin sözleşmeli arıcı paydaşlarından sağlanacak bal sezonda kendilerine verilecek.

3- ‘Benim de Bir Kovanım Var’. Arzu edenlerin kendi bahçeleri ya da arazilerinde arzu ettikleri kadar kovan sahibi olmaları ve kendi arılarına bakmaları desteklenecek.

Bu durumda kovanların ve kendileri yeterli görünceye kadar eğitimlerinin bedeli projeye ödenecektir. Bu bedel yöreye ve duruma göre farklı olacağı işçin her özel durumda karşılıklı kararlaştırılacaktır.

Bütün bu seçeneklerde ÇARIK garantör ve denetleyici bir rol oynayacaktır.

Katılım bedeli ‘Çevre ve Arı Koruma Derneği İktisadi İşletmesi’nin, İş Bankası Muğla Şubesi TR11 0006 4000 0013 6001 4817 66 IBAN No’lu hesabına yatırılabilecektir. Bilgi/Açıklama bölümünde, katılımcının Adı, Soyadı varsa Kuruluşu ve ‘Kovanın Olsun Projesine Katılım Payı’ ibaresi yer almalı-dır. Çevre ve Arı Koruma Derneği ‐ ÇARIK Proje Katılımcılarına bir Katılım Taahhütnamesi gönderecek ve proje süresi sonunda Katılım Sertifikası verilecektir. Ticari olarak ise, yasal ve mali kurallara uygun olarak tedarikçi ile tüketici arasında ön ödemeli uzaktan ticaret sözleşmesi yapılacaktır.

Ballar hangi proje arılığında üretildiğini gösteren bir barkodla işaretlenecek ve her parti MSKÜ Gıda Analiz laboratuvarında analiz ettirilecektir. Ballar teslim edilirken bu analiz raporu da birlikte verilecektir. Böylece hem ortaklar kaliteli ve güvenilir bal tüketecekler, hem de arıcılığın sürdürülebilirliğine katkıda bulunacaklardır. Kovanlar, yerel arıcı birliklerine ve İktisadi İşletme de Tarım Bakanlığı Arıcı Kayıt Sistemi – AKS’ye kayıtlı olacaktır.

Proje ortaklarından, arıcılığa ayrıca ilgi duyanlara veya arıcılık bilgisi edinmek isteyenlere, proje arılıklarında eğitim ve paylaşım gezileri düzenlenecektir. Bu gezilerde istenirse bal hasadına da katılabileceklerdir. Arılıklar ve kovanlar, proje ortaklarına özel olacak, üzerlerinde ÇARIK’la birlikte katılımcının da bilgileri yer alacak, katılımcı kovanıyla ilgili tüm süreci internet sitemizde ve sosyal medyada takip edebilecektir.

İrtibat:

Şamil Tuncay BEŞTOY – 532 451 5440

Çevre ve Arı Koruma Derneği İktisadi İşletmesi

İş Bankası Muğla Şubesi – IBAN: TR11 0006 4000 0013 6001 4817 66

carik.org.tr – e-posta: bilgi@carik.org.tr